×

#Raport bieżący 41/2016

Zawarcie umowy na dostawę autobusów elektrycznych z MZA sp. z o.o. w Warszawie

Raport bieżący nr 41/2016   (16.11.2016)

Temat: 

Zawarcie umowy na dostawę autobusów elektrycznych z MZA sp. z o.o. w Warszawie

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 16 listopada 2016 r. Emitent zawarł w imieniu Konsorcjum URSUS BUS (Wykonawca), w skład którego wchodzą: URSUS S.A., AMZ KUTNO S.A. oraz URSUS BUS S.A., umowę z Miejskimi Zakładami Autobusowymi sp. z o.o. w Warszawie (Zamawiający) na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych miejskich autobusów elektrycznych. Zawarcie umowy jest skutkiem wybrania oferty Konsorcjum URSUS BUS w przetargu nieograniczonym organizowanym przez MZA, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2016 z dnia 21 września 2016 r.

Całkowita wartość brutto umowy podpisanej przez Konsorcjum wynosi 24.981.300 PLN.

Umowa została zawarta zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Autobusy będące przedmiotem umowy będą dostarczane przez Wykonawcę w partiach do dnia 21 lipca 2017 r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez Wykonawcę jest gwarancja udzielona przez Konsorcjum URSUS BUS na kwotę równą 10% wartości umowy.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości Umowy brutto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną za każdy dzień opóźnienia w dostawie danej partii autobusów oraz za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji technicznej pojazdów.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary umowne.

Zgodnie z Indywidualnym Standardem Raportowania URSUS S.A., przyjętym przez Emitenta w odniesieniu do obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, wyżej opisana umowa kredytowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.