×

#Raport bieżący 46/2016

Sprzedaż 100% akcji spółki zależnej Bioenergia Invest S.A.

Raport bieżący nr 46/2016   (29.12.2016)

 

Tytuł:

Sprzedaż 100% akcji spółki zależnej Bioenergia Invest S.A.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 r. URSUS S.A. zawarł z turecką spółką Biosaf Temiz Kaynakli Yenilenebilir Enerji Limited Şirketi (Clean Energy & Renewable Sources LTD.) z siedzibą w Stambule umowę sprzedaży 100% akcji spółki zależnej od Emitenta - Bioenergia Invest S.A. z siedzibą w Warszawie. Po dokonaniu ww. transakcji spółka Bioenergia Invest S.A. z siedzibą w Warszawie nie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

Na podstawie powyższej umowy Emitent dokonał sprzedaży 11.018.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Bioenergia Invest S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego Bioenergia Invest S.A., w cenie jednostkowej 2,00 zł za 1 akcję, tj. za łączną cenę 22.036.000,00 zł. Cena uzyskana ze sprzedaży akcji spółki Bioenergia Invest S.A. przez URSUS S.A. jest pochodną obecnej sytuacji rynkowej w segmencie energii odnawialnej. Biorąc pod uwagę średnią cenę zakupu za 1 akcję Bioenergia Invest S.A. zapłaconą przez URSUS S.A., cena sprzedaży w wysokości 2,00 zł za 1 akcję przekracza średnią cenę zakupu, co pozwala wygenerować zysk na transakcji.

 

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, cena za kupowane przez Clean Energy & Renewable Sources Ltd. 100% akcji spółki Bioenergia Invest S.A. zostanie zapłacona Emitentowi w 20 równych ratach. Każda rata będzie wynosiła 1.101.800,00 zł i począwszy od drugiej raty będzie powiększona o odsetki w wysokości zmiennej i równej stopie procentowej WIBOR 1M powiększonej o uzgodnioną marżę odsetkową. Strony ustaliły, iż w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, odsetek lub ich jakiejkolwiek części, przekraczającego 60 dni kalendarzowych, cała kwota ceny stanie się natychmiast wymagalna. Pierwsza rata płatna jest do dnia 31 grudnia 2016 r., druga do dnia 30 czerwca 2017 r., natomiast następne raty co pół roku, odpowiednio 31 grudnia i 30 czerwca każdego roku do czasu zapłaty całej ceny.

 

Zabezpieczenie zapłaty przez Clean Energy & Renewable Sources Ltd. ceny na rzecz Emitenta stanowią zastaw cywilny i zastaw rejestrowy na akcjach spółki Bioenergia Invest S.A. oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. W sytuacji, ewentualnego opóźnienia w płatności rat przekraczającego 30 dni Kupujący ustanowi na rzecz Sprzedawcy dodatkowe zabezpieczenia. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, jej jakiejkolwiek części, jak również wymagalnych odsetek lub ich jakiejkolwiek części, przekraczającego 60 dni kalendarzowych, cała kwota ceny wraz z odsetkami stanie się natychmiast wymagalna.

 

Transakcja sprzedaży 100% akcji spółki Bioenergia Invest S.A. jest pochodną bieżącej sytuacji w branży energetycznej oraz perspektywy odroczenia terminu, w którym zostałaby zrealizowana strategia Zarządu Emitenta dotycząca spółki Bioenergia Invest S.A. Sytuacja na rynku energii odnawialnej w Polsce nie gwarantuje w chwili obecnej pełnej i terminowej realizacji dotychczasowej strategii spółki Bioenergia Invest S.A., zgodnie z zakładanym harmonogramem i oczekiwanymi zyskami. W związku z czym Zarząd Spółki dominującej URSUS S.A. zadecydował o koncentracji swoich działań na rozwoju bardziej perspektywicznych segmentów strategii, które stwarzają optymalne możliwości dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej,  tj. w szczególności w segmencie ciągników i maszyn rolniczych oraz w segmencie elektrobilnym (e-mobility). Kierunek ten pozwoli na możliwe najbardziej efektywne gospodarowanie dostępnymi zasobami Spółki URSUS S.A. w najbliższych latach. Spółka URSUS S.A. obecnie prowadzi kilkanaście projektów w segmencie e-mobility, które uwzględniając bieżące plany Rządu RP stanowią jeden z kluczowych filarów dalszego rozwoju Spółki.

 

Nowy właściciel spółki Bioenergia Invest S.A., tj. turecka spółka Clean Energy & Renewable Sources Ltd. z siedzibą w Stambule, zamierza, wykorzystując doświadczenie swoich wspólników, aktywnie działać w branży energii odnawialnej, co umożliwi spółce Bioenergia Invest S.A. dalszy rozwój nie tylko na rynku krajowym, ale też na perspektywicznych rykach zagranicznych.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.